120V 100V
g5-tr-mf-50u
100V120V
50 W
W7.1,D11.6,H8.5cm
1.2 kg
5800 YEN
g5-tr-mf-100u
100V120V
100 W
W7.1,D11.6,H8.5cm
1.6 kg
6300 YEN
g5-tr-mf-200u
100V120V
200 W
W8.2,D14.0,H9.6cm
1.7 kg
6800 YEN
g5-tr-mf-300u
100V120V
300 W
W8.2,D14.0,H9.6cm
1.8 kg
7500 YEN
g5-tr-mf-500u
100V120V
500 W
W8.2,D14.0,H9.6cm
2 kg
9200 YEN
g5-tr-mf-1000u
100V120V
1000 W
W10.8,D16.5,H13.0cm
3.2 kg
16800 YEN
g5-tr-mf-1500u
100V120V
1500 W
W10.8,D16.5,H13.0cm
3.8 kg
28500 YEN
g5-tr-mf-2000u
100V120V
2000 W
W10.8,D16.5,H13.0cm
5.2 kg
34200 YEN

220V 100V
g5-tr-mf-50e
100V220V
50 W
W7.1,D11.6,H8.5cm
1.7 kg
6000 YEN
g5-tr-mf-100e
100V220V
100 W
W7.1,D11.6,H8.5cm
1.7 kg
6800 YEN
g5-tr-mf-200e
100V220V
200 W
W8.7,D10.4,H13.7cm
3 kg
9700 YEN
g5-tr-mf-300e
100V220V
300 W
W9.5,D11.0,H13.9cm
3.8 kg
13100 YEN
g5-tr-mf-500e
100V220V
500 W
W10.3,D12.2,H15.1cm
6.3 kg
16800 YEN
g5-tr-mf-1000e
100V220V
1000 W
W11.8,D16.5,H14.3cm
9 kg
31600 YEN
g5-tr-mf-1500e
100V220V
1500 W
W15.2,D14.0,H19.0cm
11.3 kg
47800 YEN
g5-tr-mf-2000e
100V220V
200 W
W20.0,D27.0,H25.0cm
16 kg
51500 YEN

240V 100V
g5-tr-mf-50ex
100V240V
50 W
W7.1,D11.6,H8.5cm
1.7 kg
6000 YEN
g5-tr-mf-100ex
100V240V
100 W
W7.1,D11.6,H8.5cm
1.7 kg
6800 YEN
g5-tr-mf-200ex
100V240V
200 W
W8.7,D10.4,H13.7cm
3 kg
9700 YEN
g5-tr-mf-300ex
100V240V
300 W
W9.5,D11.0,H13.9cm
3.8 kg
13100 YEN
g5-tr-mf-500ex
100V240V
500 W
W10.3,D12.2,H15.1cm
6.3 kg
16800 YEN
g5-tr-mf-1000ex
100V240V
1000 W
W11.8,D14.3,H16.5cm
9 kg
31600 YEN
g5-tr-mf-1500ex
100V240V
1500 W
W15.2,D14.0,H19.0cm
11.3kg
47800 YEN
g5-tr-mf-2000ex
100V240V
2000 W
W20.0,D27.0,H25.0cm
17.5 kg
51500 YEN

170V - 260V 100V
g5-tr-avr500e
170V - 260V
100V
C2
500 W
W13,D21,H13cm
4.5 kg
31500 YEN
g5-tr-avr1000e
170V - 260V
100V
C2
1000 W
W14.5,D22.5,H15cm
6.5 kg
40000 YEN
g5-tr-avr1500e
170V - 260V
100V
C2
1500 W
W14.5,D22.5,H15cm
7 kg
48300 YEN

A C SE B O BF B3